PREMIUM Properties

อัตราแลกเปลี่ยนรายวัน

หน่วยเงิน/บาท อัตรา
U.S. Dollar (USD) 33.17
British Pound (GBP) 45.67
Euro (EUR) 38.48
Australian Dollar (AUD) 24.87
Canadian Dollar (CAD) 26.79
Swiss Franc (CHF) 35.98
Chinese Yuan (CNY) 5.20
Japanese Yen (JPY) 0.29
Russian Rouble (RUB) 0.48
Hong Kong Dollar (HKD) 4.27
Indian Rupee (INR) 0.44
Singapore Dollar (SGD) 24.60
Thai Baht (THB) 1.00

อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน และภาษีที่เกี่ยวข้อง


หมวด การซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ การโอนที่ดินซึ่งทำสัญญาเช่าระยะยาว การซื้อขายอาคาร ผู้ชำระภาษี
ค่าธรรมเนียมการโอน 2% ไม่มี 2% ผู้ขาย/ผู้ซื้อ
ค่าจดทะเบียนสิทธิการเช่าระยะยาว ไม่มี 1% ไม่มี ผู้ให้เช่า/ผู้เช่า
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% หรือ ไม่มี ไม่มี 3.3% หรือ ไม่มี ผู้ขาย
ค่าภาษีอากร 0.5% หรือ ไม่มี 0.1% 0.5% หรือ ไม่มี ผู้ขาย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% หรือ 5 – 37% ไม่มี 1% หรือ 5 – 37% ผู้ขาย


โดยทั่วไปแล้ว ผู้ซื้อและผู้ขายมักจะจ่ายค่าภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนคนละกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ จะต้องได้รับการยินยอมจากทั้งสองฝ่าย การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยจะมีค่าธรรมเนียมและภาษี 4 ประเภทที่จะต้องจ่ายชำระ โดยค่าธรรมเนียมและภาษีดังกล่าวนี้จะนำมาบังคับใช้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆ ดังนี้ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของการทำธุรกรรม รายละเอียดของผู้ขาย หรือระยะเวลาในการถือกรรมสิทธิ์ของผู้ขายด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่ที่ต้องจ่ายชำระนั้น เจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้คำนวณ “ราคาประเมินตามสภาพ” ของอสังหาริมทรัพย์นั้น โดยมูลค่าที่ประเมินได้นั้นมักจะต่ำกว่ามูลค่าซื้อขายจริงในตลาดอยู่เสมอ

ค่าธรรมเนียมการโอน

ค่าธรรมเนียมการโอนขึ้นอยู่กับราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และโดยปกติแล้วผู้ซื้อและผู้ขายจะแบ่งกันจ่ายชำระคนละกึ่งหนึ่ง และจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย

ค่าจดทะเบียนสิทธิการเช่าระยะยาว

ค่าจดทะเบียนสิทธิการเช่าระยะยาวขึ้นอยู่กับจำนวนค่าเช่าทั้งหมดครอบคลุมระยะเวลาเช่า และโดยปกติแล้วผู้ให้เช่าและผู้เช่ามักจะแบ่งกันจ่ายชำระคนละกึ่งหนึ่ง และจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะจ่ายชำระโดยนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลาน้อยกว่าห้าปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับราคาประเมินทุนทรัพย์ หรือจากราคาขายตามสัญญา ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวนใดสูงกว่าให้ถือจำนวนนั้นเป็นราคาขาย บุคคลธรรมดาอาจได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหากใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นเพื่อการอยู่อาศัยและมีชื่อของตนอยู่ในทะเบียนบ้านเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี

อากรแสตมป์

อากรแสตมป์จะจ่ายชำระในกรณีที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและจะคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ หรือจากราคาขายตามสัญญา ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวนใดสูงกว่าให้ถือจำนวนนั้นเป็นราคาขาย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นผู้ขาย ให้หักภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 1 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ หรือจากราคาขายตามสัญญา ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวนใดสูงกว่าให้ถือจำนวนนั้นเป็นราคาขาย ส่วนในกรณีบุคคลธรรมดา ให้คำนวณภาษี หัก ณ ที่จ่ายจากอัตราภาษีส่วนเพิ่มสำหรับบุคคลธรรมดา (ยกเว้นจำนวน 100,000 บาทแรกจะคิดภาษีที่ร้อยละ 5 มากกว่านั้นจะได้รับการยกเว้นภาษี) หลังจากหักค่าใช้จ่ายจากราคาประเมินทุนทรัพย์ซึ่งจะหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ถือกรรมสิทธิ์

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เมื่อคุณถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน คุณจะต้องเสียภาษี 2 ประเภทสำหรับการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยซึ่งคุณต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจน ดังนี้

ภาษีที่ดิน ภาษีที่ดินเป็นภาษีที่จะต้องจ่ายชำระเป็นรายปีจากการถือกรรมสิทธิ์ซึ่งจะคำนวณได้เป็นจำนวนเงินเพียงไม่กี่บาทต่อไร่สำหรับที่ดินซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพักอาศัย ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ในนามของนิติบุคคลจะมีอัตราภาษีที่สูงกว่า จากกฎหมายปัจจุบันนี้ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์จะต้องจ่ายชำระภาษีแก่เทศบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐเป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บแต่อย่างใดและในทางปฏิบัติก็มักจะไม่มีการเร่งรัดหนี้สิน การไม่จ่ายภาษีที่ดินมักจะเกิดปัญหาขึ้นก็ต่อเมื่อต้องการที่จะโอนอสังหาริมทรัพย์นั้น ทั้งนี้ จะไม่สามารถดำเนินการโอนอสังหาริมทรัพย์ได้หากตรวจสอบพบว่าไม่ได้มีการจ่ายชำระภาษีที่ดินของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

ภาษีโรงเรือน ภาษีโรงเรือนเป็นภาษีที่จัดเก็บสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อดำเนินธุรกิจหรือเพื่อให้เช่า อัตราการเสียภาษีโรงเรือนอยู่ที่ร้อยละ 12.5 ของค่าเช่าปัจจุบัน หรือราคาประเมินสำหรับค่าเช่าก่อนหักค่าใช้จ่ายของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ อย่างไรก็ตาม ราคาประเมินสำหรับค่าเช่ามักจะต่ำกว่าค่าเช่าในตลาดทางธุรกิจ

หมายเหตุ ในกรณีที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในนามนิติบุคคล คุณจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นอัตราที่สูงกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และยังมีค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มลงทุน ถึงแม้จะไม่ได้เป็นจำนวนเงินที่สูงมากนักก็ตาม ทั้งนี้ หากคุณต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยโดยใช้เงินบาท คุณจะต้องโอนเงินทุนของคุณมายังประเทศไทยจากเงินสกุลต่างประเทศแล้วจึงแปลงค่าเงินเป็นสกุลเงินบาท ธนาคารที่รับยอดเงินโอนดังกล่าวจะออก แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมการโอนจากต่างประเทศในแต่ละครั้งเฉพาะธุรกรรมตั้งแต่ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาขึ้นไป ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในเอกสารที่คุณจำเป็นต้องใช้ในอนาคตเมื่อคุณต้องการส่งเงินทุนกลับต่างประเทศโดยไม่มีค่าปรับภาษี การส่งเงินลงทุนกลับต่างประเทศและการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากต่างประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศสามารถกระทำได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับการพิจารณาหลักฐานประกอบการโอนเงินนั้น หนึ่งในเอกสารที่จำเป็นจะต้องมี คือ แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือเอกสารการกู้ยืมเงินสกุลต่างประเทศและสัญญากู้ยืมเงิน การส่งเงินทุนกลับต่างประเทศโดยขาดเอกสารที่ถูกต้องจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นเงินรายได้และจะต้องนำไปเสียภาษี