PREMIUM Properties

อัตราแลกเปลี่ยนรายวัน

หน่วยเงิน/บาท อัตรา
U.S. Dollar (USD) 33.27
British Pound (GBP) 45.75
Euro (EUR) 38.60
Australian Dollar (AUD) 24.98
Canadian Dollar (CAD) 26.83
Swiss Franc (CHF) 36.23
Chinese Yuan (CNY) 5.21
Japanese Yen (JPY) 0.29
Russian Rouble (RUB) 0.48
Hong Kong Dollar (HKD) 4.28
Indian Rupee (INR) 0.44
Singapore Dollar (SGD) 24.67
Thai Baht (THB) 1.00

คำถามที่พบบ่อย

1. เอกสารสิทธิที่ดิน

มีโฉนดที่ดิน (น.ส. 4 จ) และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก และ น.ส. 3) ที่เป็นเอกสารสิทธิที่ดินเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆทั่วไป อาทิ สามารถซื้อขาย ให้เช่า หรือจำนองที่ดินได้ อย่างไรก็ตาม เส้นแบ่งเขตระวางที่ดินมักจะคลาดเคลื่อนเล็กน้อยจากความเป็นจริงเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างที่ดินกับโฉนด โดยจะมีเลขที่โฉนดของที่ดินข้างเคียงระบุไว้ด้วย ทั้งนี้ เจ้าของที่ดินยังคงมีสิทธิต่างๆภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
โดยทั่วไปจะใช้มาตราเมตริกเป็นหลักในการก่อสร้างและวัดขนาดอาคาร แต่สำหรับที่ดินมักจะใช้มาตรวัดเป็น "วา" หรือ "ไร่"

2.การซื้อขายที่ดิน

ตามกฎหมายไทย ชาวต่างชาติไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนามบุคคลได้ แต่สามารถถือกรรมสิทธิ์ในนามนิติบุคคลได้ โดยเปิดบริษัทร่วมกับคนไทยแต่ชาวต่างชาติต้องถือหุ้นไม่เกิน 49% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ติดกับพื้นดินได้ อย่างเช่น อาคารชุด เป็นต้น นอกจากนี้ ชาวต่างชาติยังสามารถเช่าที่ดินระยะยาวได้เป็นเวลา 30 ปี และสามารถขยายระยะเวลาได้อีกสองครั้ง ครั้งละ 30 ปี .
วิธีที่ปลอดภัยและง่ายที่สุดในการถือครองที่ดิน คือ การทำสัญญาเช่าระยะยาวหรือจัดตั้งบริษัทสัญชาติไทย
ทางเลือกนี้ต่างกับการเช่าที่ดินระยะยาวตรงที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นสามารถเป็นผู้ครอบครองที่ดินได้นานตราบเท่าที่บริษัทยังคงดำเนินการอยู่ ทางเลือกนี้จะสะดวกในกรณีที่คุณได้วางแผนที่จะจัดตั้งธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งในประเทศไทย หรือในกรณีที่คุณต้องการซื้อที่ดินเพื่อการลงทุนเนื่องจากคุณสามารถนำที่ดินดังกล่าวไปใช้ในการจำนองหรือเพื่อนำไปแบ่งขายได้
ยกเว้นสัญชาติอเมริกัน ชาวต่างชาติสัญชาติอื่นไม่สามารถถือหุ้นได้มากกว่า 49% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท นั่นหมายความว่า คุณจำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยเป็นผู้ลงนามเหนือจำนวนหุ้นของคุณ โดยในแต่ละบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสามคน โดยอาจจะมีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ 1 คน และผู้ถือหุ้นชาวไทย 2 คน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณจะสามารถควบคุมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ แต่ควรจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับการลงทุนของคุณ

3. การเช่าที่ดินโดยทำสัญญาเช่าระยะยาว

แต่ในกรณีที่เป็นการเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปีหรือมากกว่าคุณจะต้องไปจดทะเบียนที่กรมที่ดิน
ปกติ เราสามารถทำสัญญาเช่าแบบระยะยาวได้เป็นเวลาทั้งหมด 30 ปี โดยสามารถต่อสัญญาได้อีกสองครั้ง ครั้งละ 30 ปี การต่อสัญญาแต่ละครั้งจะต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินทุกครั้ง ส่วนที่ดินซึ่งมีวัตถุประสงค์ด้านอุตสาหกรรมสามารถทำสัญญาเช่าแบบระยะยาวได้ 50 ปีในนามของบริษัทต่างประเทศซึ่งจะต้องระบุรายละเอียดชัดเจน โดยจะสามารถต่อสัญญาใหม่ได้อีกเป็นระยะเวลา 50 ปี
มีความเป็นไปได้ว่าเจ้าของที่ดินอาจจะปฏิเสธการต่อสัญญาหลังสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า 30 ปีแล้ว แม้ผู้เช่าจะสามารถดำเนินการฟ้องร้องสำหรับการทำผิดสัญญานี้ได้ แต่กระบวนการทางกฎหมายมักจะมีค่าใช่จ่ายสูงและใช้เวลานาน ส่วนข้อเสียอื่นๆ คือ มีความยุ่งยากเมื่อต้องการนำอสังหาริมทรัพย์นั้นไปยื่นจำนอง ในส่วนของราคาสำหรับขายต่อก็จะต่ำลง นอกจากนี้ ยังอาจจะมีคดีความที่อาจเกิดจากเจ้าของที่ดินในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อตกลงในการเช่า
การทำสัญญาเช่าที่ดินแบบระยะยาวอาจจะสามารถโอนการเช่าได้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและข้อตกลงต่างๆที่ระบุในสัญญานั้น โดยทั่วไป จะมีค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์ นอกจากนี้ ผู้รับโอนจะต้องมีภาระผูกพันตามข้อกำหนดและข้อตกลงต่างๆที่ระบุไว้ในสัญญาต้นฉบับ
ได้ ถ้าในสัญญาเช่าระยะยาวได้ระบุตัวเลือกสำหรับการซื้อที่ดินเป็นเอกสารสิทธิระหว่างการเช่าแบบระยะยาวได้ โดยที่ผู้เช่ามีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายไทยระบุไว้ โดยปกติแล้วจะมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนสัญญาเป็นเอกสารสิทธิด้วย
ก่อนอื่น โฉนดจะต้องไม่ได้ติดจำนองหรือภาระผูกพันใดๆ และผู้ซื้อชาวต่างชาติมักจะเลือกวิธีการนี้ในการถือครองกรรมสิทธิ์ เมื่อมีการจดทะเบียนสัญญาการเช่าแบบระยะยาวที่กรมที่ดินแล้ว สิทธิในการใช้ที่ดินจะเป็นเกราะคุ้มครองให้แก่ผู้เช่า

4. การซื้ออาคารชุด

ชาวต่างชาติหรือนิติบุคคลต่างประเทศ หมายถึง ผู้ซึ่งนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยหรือนำเงินบาทจากบัญชีของบุคคลที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเข้ามา และผู้ซึ่งใช้เงินต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากของบุคคลนั้น ข้อกำหนดสำหรับการซื้ออาคารชุดก็คือจะต้องแสดง ซึ่งออกให้โดยธนาคารที่รับเงินเข้ามาจากต่างประเทศ
ชาวต่างชาติหรือนิติบุคคลต่างประเทศสามารถถือครองห้องชุดได้ในอัตราส่วน 49 % ของจำนวนห้องชุดทั้งหมดในอาคารที่ได้จดทะเบียนเป็นอาคารชุด
เราสามารถเช่าอาคารชุดได้เป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปีและสามารถต่อสัญญาได้ ในกรณีที่ทำสัญญาเช่ามากกว่า 3 ปีขึ้นไป จะต้องไปจดทะเบียนกับสำนักงานที่ดิน